A A A
SmodBIP

Klauzula informacyjna - Kontrahenci

Klauzula informacyjna (kontrahenci)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję się, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu jest możliwy pod nr telefonu +48/943547467 oraz pod adresem e-mail iod@mswia.kolobrzeg.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)
 7. Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych przechowywane będą przez okres 5 lat , umowy na wykonawstwo inwestycyjne w tym harmonogramy robót, protokoły odbioru, decyzje na pozwolenie na budowę, wnioski o użytkowanie obiektów i terenów przez okres 10 lat, umowy najmu, dzierżawy nieruchomości przez okres 25 lat.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3 jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.


Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 04.07.2018
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 04.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 916