A A A
SmodBIP

Klauzula informacyjna - Pacjenci

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIAZKU Z ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu jest możliwy pod nr telefonu +48/943547467 oraz pod adresem e-mail iod@mswia.kolobrzeg.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art 6, ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu w zakresie diagnostyki medycznej, transportu medycznego, a w szczególności określone w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj.:
  2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
   1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
   2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
   3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
   4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  3. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 04.07.2018
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 04.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 615